Logo e2o

- AKTUALNOŚCI -
26.04.2012

Zapytanie ofertowe (laptop)

Zapytanie ofertowe (laptop)

Poszukujemy wykonawcy zgodnie z poniższymi wytycznymi:

1. Zamawiający
E2O Sp. z o.o.
ul. Towarowa 1
10-416 Olsztyn
tel. 89 532 06 06 w.5
fax 89 532 06 06
e-mail: ahowara@e2o.com.pl

Osoba upoważniona do kontaktow w sprawie oferty: Agnieszka Howara.

2. Tytuł projektu
"Budowa platformy do świadczenia usług transmisji on-line"
Projekt dofinansowany w ramach:
Oś priorytetowa: 7 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego
Działanie 7.2: Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych
Poddziałanie 7.2.2: Usługi i aplikacje dla MŚP
Program Operacyjny Regionalny Program Operacyjny Warmia – Mazury 2007-2013

3. Przedmiot zamówienia
Laptop o parametrach nie gorszych niż:

Matryca     15,6"
Procesor     Core i5
Wielkość dysku     400GB
Pamięć RAM     4GB
Napęd optyczny     DVD-RW
System operacyjny Windows 7
Sieć bezprzewodowa WLAN


4. Termin realizacji zamówienia
Do 21.05.2012r.

5. Forma wynagrodzenia oraz termin płatności
Wynagrodzenie płatne przelewem bankowym.

6. Kryteria oceny ofert
Ocenie podlegać będą oferty spełniające kryteria formalne i merytoryczne określone w punkcie 3 niniejszego zapytania.  Kryterium oceny stanowi cena całkowita usługi.

7. Sposób i termin składania ofert
Oferty prosimy składać w terminie od godz. 8:00 dnia 27 kwietnia 2012r. do godz. 16:00 dnia 14 maja 2012r.:
- bezpośrednio w siedzibie E2O Sp. z o.o., ul. Towarowa 1, 10-416  Olsztyn
- pocztą tradycyjną (W przypadku przesłania oferty pocztą za datę złożenia oferty przyjmuje się datę nadania.),
- faksem na nr 0 89 532 06 06,
- e-mailem na adres: ahowara@e2o.com.pl

8. Sposób przygotowania oferty
Oferta musi zawierać:
 a) nazwę i adres oferenta,
 b) oświadczenie wykonawcy, iż posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
     jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 c) oferowaną cenę towaru,
 d) informację o parametrach towaru.

9. Termin wyboru oferty i sposób powiadomienia oferentów
Zamawiający ogłosi wybór Wykonawcy na stronie www.e2o.com.pl/aktualnosci w terminie 7 dni roboczych od ostatniego dnia, w którym mija termin przyjmowania ofert.


Strona używa plików cookies
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Jest ok-akceptuję