Logo e2o

- AKTUALNOŚCI -
19.01.2012

Zapytanie ofertowe (platforma softwearowa do zarządzania transmisją on-line)

Zapytanie ofertowe (platforma softwearowa do zarządzania transmisją on-line)

Poszukujemy wykonawcy zgodnie z poniższymi wytycznymi:

1. Zamawiający
E2O Sp. z o.o.
ul. Towarowa 1
10-416 Olsztyn
tel. 89 532 06 06 w.5
fax 89 532 06 06
e-mail: ahowara@e2o.com.pl

Osoba upoważniona do kontaktów w sprawie oferty: Agnieszka Howara.

2. Tytuł projektu
"Budowa platformy do świadczenia usług transmisji on-line"
Projekt dofinansowany w ramach:
Oś priorytetowa: 7 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego
Działanie 7.2: Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych
Poddziałanie 7.2.2: Usługi i aplikacje dla MŚP
Program Operacyjny Regionalny Program Operacyjny Warmia – Mazury 2007-2013

3. Przedmiot zamówienia
Dedykowane oprogramowanie umożliwiające prowadzenie interaktywnych transmisji on-line.

Platforma powinna posiadać następujące funkcjonalności:

  • transmisje internetowe wielokanałowe (jednoczesna transmisja z obrad oraz wypowiedzi ze studia);
  • transmisje online mogą być umieszczone na dowolnej ilości witryn, stron internetowych;
  • interaktywność transmisji – możliwość zadawania pytań przez internautów, pytania są kierowane do moderatora, który ma możliwość ich przedstawienia na forum;
  • archiwizacja nagranego materiału do późniejszego wykorzystania;
  • możliwość ograniczenia dostępu do transmisji dla osób posiadających stosowne uprawnienia, identyfikowane po loginie i haśle;
  • VoD – Video on Demand  - odtwarzanie materiałów po zakończeniu transmisji;
  • rejestracja uczestników transmisji.

 

Parametry oprogramowania:

-język oprogramowania: C i PHP

-serwer bazodanowy oparty na systemie MySQL

-player w technologii Flash

4. Termin realizacji zamówienia
Do 30.04.2012r.

5. Forma wynagrodzenia oraz termin płatności
Wynagrodzenie płatne przelewem bankowym w terminach określonych umową świadczenia usług.

6. Kryteria oceny ofert
Ocenie podlegać będą oferty spełniające kryteria formalne i merytoryczne określone w punkcie 3 niniejszego zapytania.  Kryterium oceny stanowi cena całkowita usługi.

7. Sposób i termin składania ofert
Oferty prosimy składać w terminie od godz. 8:00 dnia 20 stycznia 2012r. do godz. 16:00 dnia 27 stycznia 2012r.:
- bezpośrednio w siedzibie E2O Sp. z o.o., ul. Towarowa 1, 10-416  Olsztyn
- pocztą tradycyjną (W przypadku przesłania oferty pocztą za datę złożenia oferty przyjmuje się datę nadania.),
- faksem na nr 0 89 532 06 06,
- e-mailem na adres: ahowara@e2o.com.pl

8. Sposób przygotowania oferty
Oferta musi zawierać:
 a) nazwę i adres oferenta,
 b) oświadczenie wykonawcy, iż posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 c) oferowaną cenę usługi,
 d) informację o parametrach usługi.

9. Termin wyboru oferty i sposób powiadomienia oferentów
Zamawiający ogłosi wybór Wykonawcy na stronie www.e2o.com.pl/aktualnosci w terminie 7 dni roboczych od ostatniego dnia, w którym mija termin przyjmowania ofert.


Strona używa plików cookies
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Jest ok-akceptuję