Logo e2o

- AKTUALNOŚCI -
05.01.2012

Zapytanie ofertowe (hosting i administracja serwerów)

Zapytanie ofertowe (hosting i administracja serwerów)

Poszukujemy wykonawcy zgodnie z poniższymi wytycznymi:

1. Zamawiający
E2O Sp. z o.o.
ul. Towarowa 1
10-416 Olsztyn
tel. 89 532 06 06 w.5
fax 89 532 06 06
e-mail: ahowara@e2o.com.pl

Osoba upoważniona do kontaktow w sprawie oferty: Agnieszka Howara.

2. Tytuł projektu
"Budowa platformy do świadczenia usług transmisji on-line"
Projekt dofinansowany w ramach:
Oś priorytetowa: 7 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego
Działanie 7.2: Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych
Poddziałanie 7.2.2: Usługi i aplikacje dla MŚP
Program Operacyjny Regionalny Program Operacyjny Warmia – Mazury 2007-2013

3. Przedmiot zamówienia
a) hosting i wynajem serwerów,
b) administracja serwerami

Ad.a Hosting 3 serwerów dedykowanych o parametrach nie gorszych niż:
- Procesor Intel Xeon i7 W3520 4x2(HT)x2.66+ GHz, Wirtualizacja VT
- Architektura 64 bits
- Pamięć RAM 24 GB DDR3
- Dysk twardy SSD Intel SSD 320 2x 40 GB
                    SATA 2 2x2TB
- Przepustowość gwarantowana:1 Gbps
- Transfer /miesiąc bez limitu

Load balancer odpowiadający za równomierne rozłożenie obiciążenia między poszczególnymi serwerami. Przepustowośc min. 30 Mbps.

Ad.b
Opieka administratora, upgrady bezpieczeństwa, monitoring.

4. Termin realizacji zamówienia
Do 31.12.2012r. lub na czas nieokreślony z miesięcznym okresem wypowiedzenia.

5. Forma wynagrodzenia oraz termin płatności
Wynagrodzenie płatne przelewem bankowym w terminach określonych umową świadczenia usług.

6. Kryteria oceny ofert
Ocenie podlegać będą oferty spełniające kryteria formalne i merytoryczne określone w punkcie 9 niniejszego zapytania.  Kryterium oceny stanowi cena całkowita usługi.

7. Sposób i termin składania ofert
Oferty prosimy składać w terminie od godz. 8:00 dnia 6 stycznia 2012r. do godz. 16:00 dnia 13 stycznia 2012r.:
- bezpośrednio w siedzibie E2O Sp. z o.o., ul. Towarowa 1, 10-416  Olsztyn
- pocztą tradycyjną (W przypadku przesłania oferty pocztą za datę złożenia oferty przyjmuje się datę nadania.),
- faksem na nr 0 89 532 06 06,
- e-mailem na adres: ahowara@e2o.com.pl

8. Sposób przygotowania oferty
Oferta musi zawierać:
 a) nazwę i adres oferenta,
 b) oświadczenie wykonawcy, iż posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
     jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 c) oferowaną cenę usługi w ujęciu miesięcznym (abonament miesięczny) oraz ewentualne koszty jednorazowych aktywacji,
 d) informację o parametrach usługi.

9. Termin wyboru oferty i sposób powiadomienia oferentów
Zamawiający ogłosi wybór Wykonawcy na stronie www.e2o.com.pl/aktualnosci w terminie 7 dni roboczych od ostatniego dnia, w którym mija termin przyjmowania ofert.


Strona używa plików cookies
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Jest ok-akceptuję